Privacy Policy 

Fysiofit Berghem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiofit Berghem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Fysiofit Berghem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina of via het contactformulier.

  Verwerking van persoonsgegevens patiënten
  Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiofit Berghem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het invullen van een contactformulier op onze website om u in te schrijven en/of een vraag te stellen en/of te beantwoorden.
 • Het bijhouden van het Elektronisch Patiënten Dossier;
 • Fysiotherapeutische behandeling/begeleiding;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Administratieve doeleinden.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiofit Berghem de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Burgerservicenummer;
 • Adres;
 • Postcode/woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Medische gegevens (mogen alleen door een (assistent) Fysiotherapeut worden uitgevraagd);
 • Naam van uw zorgverzekeraar;
 • Naam van uw andere zorgverleners;
 • Betalingsgegevens.

Op grond van de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn wij verplicht om een medisch dossier bij te houden. Uw persoonsgegevens worden door Fysiofit Berghem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 15 jaar (gerekend vanaf de laatste behandeling), tenzij de fysiotherapeut beoordeelt dat langer bewaren noodzakelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrieven
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fysiofit Berghem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor.

 • Het verzorgen van het programma voor het
 • Elektronisch Patiënten Dossier;
 • Het verzorgen van een programma voor het verzorgen van online huiswerkoefeningen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, zoals de huisarts en/of specialist. Dit gebeurt altijd met uw toestemming.

Evenementen
Tijdens evenementen kunnen er foto’s en/of video’s worden gemaakt. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s, welke gebruikt kunnen worden voor diverse online en offline kanalen. Indien dit niet gewenst is, dan kan dit te allen tijde bij ons worden aangegeven.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fysiofit Berghem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (medische gegevens: 15 jaar).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiofit Berghem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We hanteren daarnaast een systeem van 2-staps authenticatie ter beveiliging van het EPD-systeem;
 • Communicatie met huisartsen, specialisten en andere verwijzers, verloopt via een beveiligd berichtensysteem (Zorgmail);
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Fysiofit Berghem
Molenweg 2B
5351EV Berghem
0412-401764
info@fysiofitberghem.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Fysiofit Berghem